Algemene voorwaarden Duimelot Slaapcoaching 2020

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5: Geheimhouding
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Annulering en opzegging
Artikel 8: Overig
Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer
2. Opdrachtnemer: Duimelot slaapcoaching
3. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijk contract tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

2. De prijzen in genoemde offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

6. Bij Duimelot slaapcoaching moet, in dien van toepassing, een van beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.

7. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.

8. Tariefafwijkingen worden minimaal een maand vooraf aangekondigd.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voort vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever te brengen.

5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg gaan met de opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplichting tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de alle uitgewisselde informatie en ge-sprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling
1. Er is sprake van een contante of bankbetaling direct na het leveren van de overeengekomen dienst. Tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer levert een factuur voor opdrachtgever voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

3. Facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

4. Bij niet tijdig betalen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zo daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

5. Alle bedragen die worden gefactureerd zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 7: Annulering en opzegging
1. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakt afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Dit kan per telefoon, SMS, WhatsApp of mail. De officiële regeling is als volgt: het minimaal 24 uur van te voren annuleren van een consultatiegesprek is kosteloos. Bij minder dan 24 uur van te voren annuleren van een consultatiegesprek wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de (mondelinge) overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

4. Wanneer de klant tussentijds het coachingstraject op eigen initiatief eerder besluit te beëindigen, blijft de gehele deelnamesom van het coachingstraject verschuldigd.

5. Alle kosten van een eventuele incassoprocedure komen voor rekening van cliënt.

Artikel 8: Overig
1. Opdrachtnemer is gerechtigd een klant die de voortgang van de coaching (ernstig) belemmert, van verdere deelname uit te sluiten en de verdere sessies dan wel coachingstraject per direct te stop te zetten.

2. Voor overig overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

3. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken (foto’s, rapporten, medische gegevens) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waar een klant meent dat deze voortvloeien uit deelname van een consultatiegesprek/coachingstraject.

Artikel 9: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands rechts van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.